Deklaracja dostępności
strony internetowej BIP Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

Wstęp Deklaracji

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-08.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-08.
Deklaracja sporządzona została we współpracy z firmą, która zbudowała stronę internetową BIP ZUK Stargard.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Po prawej, przy krawędzi strony umiejscowiona jest ikona Pomocnika, po kliknięciu której wysunie się menu z opcjami:

  • wysoki kontrast,
  • skala szarości,
  • negatyw,
  • powiększenie lub pomniejszenie wielkości liter,
  • podkreślenie linków

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
Linki otwierają się w tym samym oknie, za wyjątkiem tych prowadzących do stron zewnętrznych, które są odpowiednio oznaczone.
Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę BIP Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, prosimy o kontakt pod adres e-mail: zuk@zuk-stargard.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Orłowska, adres poczty elektronicznej e.orlowska@zuk-stargard.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku
Wejście główne do siedziby ZUK (od strony parkingu) dostępne jest tylko dla osób pełnosprawnych. Natomiast wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z boku budynku od strony ulicy Pierwszej Brygady tj. przez siedzibę Straży Miejskiej. Wejście dla osób niepełnosprawnych jest oznakowane. Jest w formie pochylni z kostki brukowej z poręczami, po której istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Siedziba Zarządu Usług Komunalnych znajduję się na I i II kondygnacji nadziemnej budynku. Istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych na parterze budynku, w Punkcie Informacyjnym SARL. Pracownicy Biura Obsługi Klienta/Sekretariatu ZUK, po zgłoszeniu takiej potrzeby, udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy. Budynek posiada 2 windy o szerokości drzwi wejściowych 0,7 m, które są dostępne dla osób pełnosprawnych. Toaleta na parterze budynku jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Bezpośrednio przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Pierwszej Brygady.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
ul. Pierwszej Brygady 35 (wieżowiec SARL)
73-110 Stargard, Polska
E-mail: zuk@zuk-stargard.pl

Strona internetowa: https://bip.zuk-stargard.pl

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Ewa Orłowska

e.orlowska@zuk-stargard.pl

To jest pierwsza wersja tego dokumentu