Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w związku z dostępem do informacji publicznej Zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie (ZUK) z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Pierwszej Brygady 35, tel. 91 834 18 30, zuk@zukstargard.pl
  2. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych – dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem iod@zuk-stargard.pl lub siedziby Administratora wskazanym powyżej.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego wniosku o dostęp do informacji publicznej a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczność realizacji obowiązku prawnego w związku z przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także dla realizacji obowiązku ich archiwizowania wynikającego z przepisów o archiwizacji.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa – jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów oraz podmioty świadczące usługi na rzecz ZUK w zakresie oraz w celu realizacji wniosku o dostęp do informacji publicznej.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wniosku o udzielenie informacji publicznej a następnie przez czas wynikający z przepisów o obowiązku archiwizacji.
  6. Wnioskodawcy przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wskazane uprawnienia można realizować poprzez kontakt wskazany w pkt. 1 i 2.
  7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZUK, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – gdy uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji złożonego wniosku a ich niepodanie może uniemożliwić jego realizację.

Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

To jest pierwsza wersja tego dokumentu