Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2021-04-08 @ 17:45:49

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w związku z dostępem do informacji publicznej

Tożsamość Administratora

Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, (73-110) Stargard.

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres zuk@zuk-stargard.pl lub pisemnie na adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – dr Marleną Płonką, na adres mailowy: iod@zuk-stargard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności w ramach powierzenia utrzymanie systemu dostępu do informacji publicznej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania systemu dostępu do informacji
publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne jest do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Ewa Orłowska

e.orlowska@zuk-stargard.pl