Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2021-04-08 @ 14:58:35

Przedmiot działalności ZUK Stargard

Celem działania Zarządu jest realizacja zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, polegających na organizowaniu oraz zapewnieniu ciągłego i nieprzerwalnego zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej – miasta Stargard w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni na drogach gminnych oraz innych terenach publicznych miasta.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prowadzeniem obsługi administracyjnej systemu, a w tym m.in.:
 • zapewnienie właścicielom nieruchomości ciągłości odbioru odpadów komunalnych, transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego,
 • prowadzenie gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji,
 • wydawanie decyzji administracyjnych,
 • pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego,
 • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom zagospodarowującym te odpady,
 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, zawieranie umów oraz nadzór nad ich realizacją,
 • utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym wskazywanie miejsc gdzie mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • nadzór i kontrola nad całym systemem, w tym kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów,
 • zarządzanie pozostałymi komponentami systemu (np. systemem selektywnej zbiórki odpadów),
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz innych sprawozdań,
 • sporządzenie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
 1.  
 2. Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych oraz innych, powierzonych jednostce terenach miejskich;
 3. Zarządzanie powierzonymi jednostce do utrzymania terenami zieleni miejskiej;
 4. Realizacja pozostałych obowiązków Gminy, niewymienionych w niniejszym statucie, w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Ewa Orłowska

e.orlowska@zuk-stargard.pl